logo
Obchodní podmínky

Prohlášení:

Majitelem, provozovatelem a organizátorem veřejného vzdělávacího projektu Akademie Jany Postlerové
( dále jen AJP)
je společnost GRANT - PRODUKCE s.r.o. se sídlem: U družstva Život 30, 140 00 Praha 4, IČ: 26170272; DIČ:CZ26170272
(dále jen GRANT-PRODUKCE).

Obchodní podmínky k přihlášení a účasti ve veřejných vzdělávacích kurzech Akademie Jany Postlerové

(dále jen OPAJP)

čl. I
Přihláška do kurzu

a) Úplným vyplněním a odesláním Závazné přihlášky dostupné v elektronické podobě na www.AkademieJP.cz (dále jen Přihláška) se zájemce (fyzická osoba, právnická osoba)(dále jen Zájemce) závazně přihlašuje k účasti ve vybraném veřejném kurzu/kurzech z nabídky Akademie Jany Postlerové (www.akademiejp.cz).
b) Úplným vyplněním a odesláním Přihlášky vyjadřuje Zájemce souhlas s OPAJP, se zněním tohoto dokumentu v celém jeho rozsahu ( >> ke stažení zde << ) a dále souhlas s podmínkami uvedenými v čl. II, III, IV, V, VI, VII, VIII.
c) V případě, že Zájemce v den odeslání Přihlášky nedosáhl zletilosti, je nutné v Přihlášce vyplnit souhlas zákonného včetně kontaktních údajů Zákonného zástupce.

čl. II
Zápis do kurzu

a) Po odeslání Přihlášky je Zájemce telefonicky kontaktován pověřeným pracovníkem GRANT-PRODUKCE k ověření správnosti dat uvedených v zaslané Přihlášce (dále jen Ověření).
aa) Evidence Přihlášek a následné Ověření probíhá v pořadí dle data a času přijetí Přihlášek. V případě, že již byla kapacita vybraného kurzu naplněna, bude Zájemci nabídnut nejbližší nebo jiný náhradní termín. V případě souhlasu Zájemce je další postup shodný dle OPAJP.
b) Po Ověření je Zájemce podmínečně zapsán do vybraného kurzu/kurzů (dále jen PZápis).
c) Potvrzení o PZápisu je Zájemci zasláno elektronicky společně se Zálohovou fakturou k platbě kurzovného (dále jen Zálohová faktura)
d) Po úhradě Zálohové faktury v termínu splatnosti je PZápis automaticky převeden do podoby zápisu, který Zájemce opravňuje k účasti ve vybraném kurzu/kurzech (dále jen TZápis).
e) Potvrzení o TZápisu je Zájemci zasláno elektronicky společně s řádným daňovým dokladem fakturou.
f) Zájemci, který neuhradí Zálohovou fakturu v termínu splatnosti a neučiní tak do dvou dnů poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn e-mailem/telefonicky, bude PZápis storován a zájemce z kurzu/kurzů bez náhrady vyřazen. O zrušení PZápisu bude Zájemce informován elektronickým oznámením.

čl. III
Platební podmínky

a) Standardní formou úhrady Zálohové faktury je bankovní převod na účet GRANT-PRODUKCE uvedený na Zálohové faktuře.
b) Jen ve výjimečných a odůvodněných případech lze provést platbu v hotovosti (po předchozí domluvě (e-mailem, telefonicky) v sídle GRANT-PRODUKCE.
c) Standardní termín splatnosti Zálohové faktury je čtrnáct dní po Ověření Přihlášky.
d) V případě podání Přihlášky v termínu kratším čtrnácti dnů do zahájení kurzu je nutné uhradit Zálohovou fakturu do dne zahájení kurzu. V případech, kdy tak zájemce neučiní, nebude k účasti v kurzu bez náhrady připuštěn. Výjimkou bude situace, pokud platbu doloží věrohodným dokladem (bankovní výpis o provedení převodu na účet GRANT-PRODUKCE (uvedený na Zálohové faktuře)), nebo tak neučiní platbou v hotovosti v sídle GRANT-PRODUKCE ještě před zahájením kurzu.

čl. IV
Storno podmínky

a) Zájemce má právo odstoupit od Přihlášky nebo požadovat jiné změny v průběhu Ověření, poté pouze písemným ohlášením v elektronické podobě a rozhodným datem k řešení jeho požadavků je datum doručení na adresu GRANT-PRODUKCE. Zájemci je doporučeno ověřit si doručení telefonicky u pověřeného pracovníka GRANT-PRODUKCE.
b) Zájemce, který se rozhodne k odstoupení od Přihlášky po úhradě Zálohové faktury, nejpozději však do 10 pracovních dnů před dnem zahájení kurzu má nárok na vrácení 100 % částky uhrazené Zálohové faktury.
c) Zájemce, který se rozhodne odstoupit od Přihlášky v období od 9 do 5 pracovních dnů přede dnem zahájení kurzu, má nárok na vrácení 50% z částky uhrazené Zálohové faktury.
d) Zájemce, který se rozhodne k odstoupení od Přihlášky v období 4 a méně pracovních dnů před dnem zahájení kurzu, nemá nárok vrácení jakékoliv částky z uhrazené Zálohové faktury.
e) V odůvodněných případech lze Zájemci a to pouze v případě po dohodě s GRANT-PRODUKCE umožnit účast na kurzu nebo části v jiném náhradním termínu.
f) Zájemce, který odstoupí z účasti na kurzu v průběhu kurzu, nemá nárok vrácení jakékoliv částky z uhrazené Zálohové faktury.

čl. V
Podmínky konání kurzů

a) Všechny kurzy z nabídky AJP (www.AkademieJP.cz) se konají na adrese: U družstva Život 30 140 00 Praha 4 v předem daných termínech a časech, v předem daném časovém rozsahu známých osnov, se kterými jsou zapsaní Zájemci v předstihu seznámeni.
b) GRANT-PRODUKCE si vyhrazuje právo na změnu místa, data, času konání kurzu z důvodů zásahu vyšší moci.
c) GRANT-PRODUKCE si vyhrazuje právo na úplné zrušení kurzu před zahájením z důvodu nenaplnění kurzu minimálním počtem Zájemců (minimální počet do kurzu zapsaných Zájemců je 5 z možných 10). Pokud taková situace nastane, mají již zapsaní Zájemci nárok na vrácení zaplaceného kurzovného v plném rozsahu. Případně po dohodě účast ve stejném nebo obdobném kurzu v jiném termínu.
d) GRANT-PRODUKCE není zodpovědná za případné vedlejší škody způsobené zapsanému Zájemci změnami či zrušením kurzu z důvodů zásahu vyšší moci.

čl. VI
Ochrana osobních dat

a) GRANT-PRODUKCE zpracovává a uchovává osobní údaje Zájemců v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nezbytném pro svou činnost.
b) Odesláním Přihlášky Zájemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro uvedené účely.

čl. VII
Videozáznamy, fotografie

a) Zájemce odesláním Přihlášky vyslovuje výslovný souhlas s pořizováním video a fotodokumentace z průběhu kurzu.
b) Foto a videodokumentace je výhradním majetkem GRANT-PRODUKCE a Zájemce souhlasí s jejím dalším zpracováním a použitím pro studijní a marketingové účely, to vše bez nároku na peněžitou náhradu.

čl. VIII
Závěrečná ustanovení

a) Po ukončení kurzu získá Zájemce Certifikát o absolvování vybraného kurzu při splnění podmínky 90% účasti, dále pak při splnění a odevzdání domácích zadání, pokud budou v rámci kurzu takové úkoly zadány.
b) Zájemce, který bez předchozí omluvy a doložení hodnověrných dokladů vynechá dvě a více lekcí kurzu, bude z kurzu bez náhrady vyřazen a nemá nárok vrácení jakékoliv částky z uhrazené Zálohové faktury.